Qreform Rego-verkkopalvelun käyttöehdot ja henkilörekisteriseloste

Käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot sisältävät Qreform Rego-verkkopalvelun käyttöä koskevat ehdot. Palvelu on Qreform Oy:n (jäljempänä palveluntuottaja) ylläpitämä ja käytettävissä Internetissä osoitteessa rego.qreform.com.

2. Palvelujen sisältö ja tekijänoikeudet

Kaikki palveluntuottajan sivuilla esitetty aineisto on palveluntuottajan omaisuutta. Sivuilla olevat brändit, teksti, ääni, kuvat ja muu aineisto on suojattu tavaramerkki-, tekijänoikeus- ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sivuilla esitetyn aineiston osittainenkin kopiointi ja käyttö uusien julkaisujen ja/tai tietokantojen tuottamiseksi sekä muu kaupallinen hyödyntäminen on kielletty.

Aineistoa siteerattaessa (sitaattioikeus) on mainittava tietolähteeksi Qreform Rego sähköinen tietopalvelu osoitteessa rego.qreform.com.

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti kaikista aiheuttamistaan vahingoista, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä, toiminnasta tai laiminlyönnistä.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, sekä on velvollinen ilmoittamaan niissä tapahtuneista muutoksista päivittämällä tai poistamalla tietonsa palvelussa olevilla Omat tiedot -lomakkeilla.

Käyttäjä antaa luvan valmennuksen kannalta oleellisten henkilö- ja yhteystietojen keräämisen ja säilyttämisen tämän käyttöoikeuden hyväksynnällä. Käyttäjän tietoja säilytetään henkilötietolain (1999/523) mukaisesti ja henkilörekisteriseloste on Qreform Rego-verkkopalvelussa nähtävissä rekisteröityessä.

Käyttäjä hyväksyy palveluntuottajan oikeuden informoida palvelun toiminnasta tai palvelun käyttöön liittyvistä muutoksista suoraan käyttäjälle tämän antamia yhteystietoja hyväksikäyttäen. Yhteystietoja käytetään vain edellä mainitussa yhteydessä eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Palveluntuottajan vastuu

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista tai tulkinnasta aiheutuvista vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle yleisen palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä muuhun, kun mainittuun tarkoitukseen.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisten toimintakatkoksien tai palvelun mahdollisten teknisten vikojen aiheuttamista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

5. Palvelun sisällön ja toiminnan kehittäminen

Palveluntuottaja pidättää kaikki oikeudet muuttaa palvelun sisältöä ja toimintoja palvelun kehittämiseksi.

6. Riitojen ratkaiseminen

Mahdolliset palvelun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Copyright © Qreform Oy 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

Palvelun tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Qreform Oy
Y-tunnus 1955017-6
Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo
Puhelin +358 10 324 5390

Henkilörekisteriä hoitava henkilö: Pasi Selkama, CTO

Vastaava henkilö: Timo Raaska, toimitusjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus: Henkilötietojen käyttötarkoituksena on verkkopalvelun kannalta oleellisten henkilö- ja yhteystietojen kerääminen ja ylläpito. Henkilö- ja asiakastietojen keräämiseen pyydetään lupa Asiakkaalta itseltään heti palveluun rekisteröitymisen alussa kirjallisena. Asiakas hyväksyy ja antaa luvan palvelun kannalta oleellisten henkilö- ja yhteystietojen keräämisen palvelun käyttöehdoissa.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä: Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja palvelun asiakkaaksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä sekä organisaatioista/yrityksistä.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista: Käyttäjä antaa yhteys- ja henkilötietonsa rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

Henkilörekisteri sisältää:

Henkilötiedot: Henkilön etu- ja sukunimi, ammattinimike, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työpaikka, pätevyyksiin ja koulutuksiin liittyvät tiedot ja palvelun käyttöön liittyvät tiedot.

Organisaation nimi

Käyttäjätunnus ja salasana

Rekisterin muu tietosisältö: Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: Perustiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, ammattinimike, organisaation/yrityksen nimi ja yhteystiedot sekä asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten yritys, palvelut, kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet; laskutukseen liittyvät tiedot. Asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana sekä tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteri sisältää sekä käyttäjän itse itsestään antamia tietoja, että rekisterin ylläpitäjän asiakassuhteen hoidon yhteydessä saamia ja päivittämiä tietoja.

Rekisteritietojen poistaminen: Henkilötiedot voi poistaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti henkilörekisteriä hoitavalle henkilölle. Tällöin poisto tapahtuu ilmoituspäivästä lukien 15 työpäivän kuluessa.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset: Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin ryhmäyhteenvetoina palvelun tilanneille yrityksille sekä niille tutkimusyhteistyökumppaneille, jotka toimivat Qreform Oy:n toimeksiannosta ja lukuun palveluun liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

 

 

The terms and conditions of use and the personal data file description, which apply to the service of the Qreform Rego service

Terms and conditions

General

These terms and conditions of use cover the use of the Qreform Rego service. The service is maintained by Qreform Ltd (hereinafter referred to as the “Service Provider”) and is available online at  rego.qreform.com
.


2. Contents and intellectual property rights

All material presented on the Service Provider’s website is property of the Service Provider. The brands, text, sound, pictures, and other material on the website are protected by trademark right, copyright, and other intellectual property rights. Even partial copying and use of the material presented on the website, for producing new publications and/or databases, as well as for other commercial use, is forbidden.

When citing material (citation right), the Qreform Rego digital data service at rego.qreform.com must be mentioned as a source.

3. Liability of the User

The user is fully liable for any damage he/she causes due to his/her actions, negligence, or violation of these terms and conditions of use.

The user is responsible for the accuracy of the information he/she provides and is obligated to report any changes in it by updating or deleting the information on the “My Profile” form in the service.

By accepting this user right, the user consents to the collection and storage of personal data and contact information relevant to the course. The data of the Qreform Rego  is stored in compliance with the Personal Data Act (523/1999), and the personal data file is visible in the Qreform Rego upon registration.

The user accepts the Service Provider’s right to provide information about service operations or changes related to the use of the service directly to the user through the contact information provided by the user. The contact information will only be used in conjunction with the Qreform Rego service and will not be disclosed to third parties.

4. Liability of the Service Provider

The Service Provider is not liable to the user or a third party for any damage caused by the interpretation of the service or errors or deficiencies that may be contained in it.

The Service Provider is not liable to the user or a third party for the suitability of the general service for a specific purpose or a purpose other than the one mentioned.

The Service Provider is not liable to the user or a third party for any damage caused by possible interruptions or technical faults in the service. The Service Provider is not liable for any damage that may result from the activity or inactivity of the service.

5. Development of service content and operations

The Service Provider reserves all rights to change the contents and functions of the service to develop the service.

6. Dispute resolution

All disputes concerning the use of the service shall be settled by the Helsinki District Court.

Copyright © Qreform Ltd. 2018. All rights reserved.Privacy statement of the service

Privacy statement as per sections 10 and 24 of the Personal Data Act (523/1999).

Registrar:
Qreform Ltd
Business ID 1955017-6
Linnoitustie 4 A, 02600 Espoo
Telephone +358 10 324 5390

Person handling the personal data filing system: Pasi Selkama, CTO

Person responsible: Timo Raaska, CEO

Intended use of personal data: The intended use of personal data is to collect and maintain personal data and contact information relevant to the delivery of the digital Qreform Rego service. The collection of personal and customer data requires the customer’s consent, which is requested in writing when the customer registers to the service. The customer approves and consents to the collection of personal data and contact information relevant to the service in the terms and conditions of use of the Qreform Rego.

Description of the group of data subjects: The personal data file contains personal data related to the natural persons and organizations/companies that have registered as customers of the Qreform Rego service.

Description of the data related to data subjects: The user gives his/her contact information and personal data by registering as a user of the Qreform Rego service.

The personal data file contains:
Personal data: First name, last name, title, email address, phone number, workplace, data related to competencies and training programmes, data related to the use of service.

Name of organization

User ID and password

Other contents of the file: The file processes the following classes of data: Basic data, such as name, addresses, phone numbers, email address, title, name and contact information of organization/company; customer relationship data, such as company, services, campaigns, and their use; feedback, complaints, and other customer relationship contacts, communication, and measures; billing-related information. Customer number, user ID, and password as well as data related to the processing, delivering, and returning of orders.

Regular data sources: The file contains both user-related data provided by the user and data updated and obtained by the file administrator while handling the customer relationship.

Deletion of file data: Personal data can be deleted by notifying the person handling the personal data file of the matter in writing. In this case, the data will be deleted within 15 working days of the date of notification.

Disclosures of regular data: Data will not be transferred or disclosed outside the EU or the European Economic Area. As permitted by the Personal Data Act, data can be disclosed as group summaries for the companies that have subscribed to the service as well as for those research partners that operate by order and for the account of Qreform Ltd in relation to the Qreform Rego service.

Principles of file protection: The controller’s data system and files are protected by technical methods normally used in entrepreneurial activities. The right to use the register requires a personal user ID and password, which are only granted to the members of the controller’s staff whose position and tasks are related to the user right in question. The controller’s premises have access control.

 

Qreform Regos allmänna användarvillkor och personregister

Nyttjandevillkor

1. Allmänt

I dessa användarvillkor beskrivs de villkor som gäller användningen av Qreform Regos digitala verksamhetsmiljö. Tjänsten upprätthålls av Qreform Oy (nedan tjänsteleverantören) och kan användas på internet på adressen rego.qreform.com.

2. Tjänsteinnehållet och upphovsrätter

Allt material som presenteras på tjänsteleverantörens sidor är tjänsteleverantörens egendom. De varumärken, texter, ljudklipp, bilder och annat material som finns på sidorna har skyddats med varumärkes-, upphovsrätts- och andra immateriella rättigheter. Även delvis kopiering av materialet på sidorna för att producera nya publikationer och/eller databaser samt annat kommersiellt utnyttjande är förbjudet.


När materialet citeras (citaträtt) måste man uppge datakällan som Qreform Regos elektroniska datatjänst på rego.qreform.com.

3. Användarens ansvar

Användaren ansvarar till fullo för alla skador han orsakar och som beror på användning, verksamhet eller underlåtenhet som strider mot dessa användarvillkor.

Användaren ansvarar för att den information han uppgett är korrekt, samt är skyldig att meddela om ändringar av uppgifterna genom att uppdatera eller ta bort uppgifter med blanketterna på Min information.

Genom att godkänna användarrättigheterna ger användaren sitt tillstånd till insamling och förvaring av sådana person- och kontaktuppgifter som är väsentliga med avseende på coachingen. Uppgifterna i Qreform Rego förvaras i enlighet med personuppgiftslagen (1999/523) och registerbeskrivningen över personregistret finns tillgänglig för påseende när man registrerar sig för Qreform Rego.

Användaren godkänner tjänsteleverantörens rätt att informera användaren direkt om tjänstens funktion eller ändringar som avser användningen av tjänsten med användande av de kontaktuppgifter användaren uppgett. Kontaktuppgifterna används endast för Qreform Rego  och de överlämnas inte till tredje parter.

4. Tjänsteleverantörens ansvar

Tjänsteleverantören har inget ansvar gentemot användaren eller tredje part för eventuella fel eller brister i tjänsten eller skador som orsakas av feltolkning.

Tjänsteleverantören har inget ansvar gentemot användaren eller tredje part för att tjänsten överlag lämpar sig för ett visst ändamål och inte för annat än det angivna ändamålet.

Tjänsteleverantören har inget ansvar gentemot användaren eller tredje part för skador som orsakas av eventuella funktionsavbrott eller eventuella tekniska fel i tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för någon skada som kan bero på tjänstens funktion eller avsaknad av funktion.


5. Utveckling av tjänsteinnehållet och verksamheten
Tjänsteleverantören förbehåller sig alla rättigheter att ändra tjänstens innehåll och funktioner i syfte att utveckla tjänsten.

6. Lösning av tvister

Tvister som avser användningen av tjänsten löses i Helsingfors tingsrätt.

Copyright © Qreform 2018. Alla rättigheter förbehålles.

 

Tjänstens dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen 22.4.1999/523.

Registeransvarig:
Qreform Oy
FO-nummer 1955017-6
Linnoitustie 4 a, 02600 Esbo
Tel. +358103245390

Person som handhar personregistret: Pasi Selkama, CTO

Ansvarig person: Timo Raaska, verkställande direktör

Avsikt med hantering av personuppgifter: Personuppgifternas användningssyfte är insamling och underhåll av person- och kontaktuppgifter som är väsentliga med avseende på tillhandahållande av den digitala tjänstehelheten. Tillstånd att samla in person- och kunduppgifter efterfrågas skriftligen av Kunden genast i början när Kunden registrerar sig för tjänsten. Kunden godkänner och ger sitt tillstånd till att väsentliga person- och kontaktuppgifter insamlas i Qreform Rego s användarvillkor.

Beskrivning av den registrerade gruppen: I personregistret ingår personuppgifter om de naturliga personer samt organisationer/företag som registrerat sig som användare av tjänsten.

Beskrivning av de uppgifter som är förknippade med de registrerade personerna: Användaren ger sina kontakt- och personuppgifter när han registrerar sig som användare av tjänsten.

Personregistrets innehåll:

Personuppgifter: Personens för- och efternamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats, information om kompetens och utbildningar och information om användningen av tjänsten.

Organisationens namn

Användarnamn och lösenord

Övrigt datainnehåll i registret: I registret hanteras data som gäller följande grupper: Grunduppgifter, såsom namn, adresser, telefonnummer, e-postadress, yrkestitel, organisationens/företagets namn och kontaktuppgifter som uppgifter som är förknippade med kundskapet, såsom företag, tjänster, kampanjer och användning av dessa; respons, reklamationer och annan kundskapsrelaterad kontakt, information och åtgärder; faktureringsrelaterade uppgifter. Kundnummer, användarnamn och lösenord samt uppgifter som är förknippade med hantering, tillhandahållande och returnering av beställningar.

Regelmässiga informationskällor: Registret omfattar uppgifter som användaren själv uppgett om sig själv samt uppgifter som registerföraren har fått och uppdaterat i anknytning till kundförhållandet.

Bosttagning av registeruppgifter: Personuppgifterna kan tas bort genom att meddela om detta skriftligen till den person som sköter personregistret. Härvid avlägsnas informationen inom 15 arbetsdagar från anmälning.

Regelmässiga uppgiftsöverlåtelser: Uppgifterna överförs eller överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifterna kan överlåtas på de sätt som tillåts i personuppgiftslagen som gruppsammandrag till de företag som beställt tjänsten samt till sådana forskningspartner som arbetar på uppdrag och bekostnad av Qreform Oy gällande Qreform Rego .

Principer för skydd av registret: Registerförarens datasystem och filer har skyddats med tekniska skyddsmetoder som normalt används inom företag. Användarrättigheterna till registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas till personer som är anställda hos registerföraren och vars ställning och uppgifter nämnda användarrättighet tillkommer. Registerförarens lokaler har tillträdeskontroll.

 

Tietoturvalauseke

Tämän tietoturvalausekkeen tarkoituksena on kertoa Qreform Rego-verkkopalvelun tietoturvainfrastruktuurista ja -menetelmistä läpinäkyvällä tavalla, jotta voimme varmistaa käyttäjille heidän tietojensa olevan asianmukaisesti suojattuja.

Sovelluksen ja käyttäjän tietoturva

Fyysinen turvallisuus

Käytettävyys

Verkon tietoturva

 

Organisatorinen ja hallinnollinen tietoturva

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjän velvollisuudet